ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602
นายจรูญ อ๊อดเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นายชาญณรงค์ สุริยะธง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นายชูชาติ อินทร์วรรณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นางสุวภัทร สร่างโศรก
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายสว่าง ณ วงค์
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายชัยรัตน์ สินประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1


นายศิลป เขียวธง
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายชัยรัตน์ พยาชม
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 2


นายไพบูลย์ กันทะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 2


นายมนตรี ใจคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 2