ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายจรูญ อ๊อดเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นายชาญณรงค์ สุริยะธง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นายชูชาติ อินทร์วรรณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นางสุวภัทร สร่างโศรก
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายสว่าง ณ วงค์
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายชัยรัตน์ สินประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 1


นายศิลป เขียวธง
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายอนันต์ วุฒิโรธง
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 1


นายชัยรัตน์ พยาชม
สมาชิกสภาเทศบาลต้นธง เขต 2


นายไพบูลย์ กันทะธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต 2


นายวิงวร เทพธง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 2


นายมนตรี ใจคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 2