แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,644
เดือนที่แล้ว
6,527
ปีนี้
31,758
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
448,659
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.
????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อันได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ครู และพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบสื่อดิจิทัล เสริมสร้างประสบการณ์ในการผลิตสื่อและเทคนิคการถ่ายภาพวีดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ พัฒนาการเรียนการสอนใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเด็กในอนาคต จัดกิจกรรมฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
*******
ดำเนินการโดย : กองการศึกษา ทต.ต้นธง
ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง
25 มีนาคม 2565

โครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย (งานประเพณีลอยโขมด),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

24 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย (งานประเพณีลอยโขมด) โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ได้ใช้หลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน และเพื่อให้ผู้บริหารศูนย์ฯ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
*******
ดำเนินการโดย : กองการศึกษา ทต.ต้นธง
ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง

24 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 น.
????????????
เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 ฯลฯ และที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1.แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
2. ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On-Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
********
ดำเนินการโดย : กองการศึกษา
10 มีนาคม 2565

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน สื่อนวัตกรรม ในงานตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สื่อนวัตกรรม ในงานตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
07 เมษายน 2564

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (3 ขวบ) จำนวน 34 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (3 ขวบ) จำนวน 34 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง โดยมี รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
05 เมษายน 2564

ตรวจคัดกรองโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมาย นางสาวยลลดา วารีทิพย์ รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย นางสุจิรา พุทธวีวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เนื่องจากได้รับการรายงานจากครูผู้ดูแลเด็กว่า พบเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ Enterovirus เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ ซึ่งอาจจะไข้ต่ำหรือไข้สูงก็ได้และจะมีแผลในปาก มีผื่นที่มือที่เท้า ส่วนใหญ่แผลในปากเราพบได้หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บริเวณของเพดานแข็งเพดานอ่อนหรือบางคนก็พบที่กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้นได้ ส่วนผื่นที่มือที่เท้า ส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มแดง ๆ หรือบางครั้งก็เป็นตุ่มน้ำใสได้ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า
ในการนี้ทางเทศบาลฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง ร่วมตรวจคัดกรองโรคในเบื้องต้น ซึ่งพบว่ามีเด็กที่เข้าข่ายลักษณะโรคมือเท้าปาก จำนวน 3 ราย และได้นำตัวส่งตรวจที่โรงพยาบาลำพูนอีกครั้ง จากการตรวจสอบดังกล่าวฯ เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ทางเทศบาลตำบลต้นธง จึงเห็นควรให้หยุดการเรียนการสอนทันที ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 และได้แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านพร้อมทั้งให้เฝ้าสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง จะได้เข้าทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวต่อไป
17 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)