ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ด้วยเทศบาตำบลต้นธง ได้รับแจ้งว่า พบท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่ที่ ๑๑ หมู่บ้าน ลำพูนเเลนด์ แอนด์ เฮา์ส์

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหา เรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านลำพูนเเลนด์ แอนด์ เฮา์ส์ ซอย ๑๒ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือร้อน ของประชาชน ต่อไป

14 ธันวาคม 2559

วันอังคาร ที่ ๒๙ พศจิกายน ๒๕๕๙

เนื่องจาก ได้มีการขุดถนน เพื่อวางท่อประปา ทำให้ มีเศษดิน เปื้อนตามถนน และ มีฝุ่นละอองลอยฟุ้ง อยู่ในอากาศ ณ บริเวณ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง จึงได้ดำเนินการล้าง ถนน ตลอดทั้งซอย ๓

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และ บรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง

29 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการ ล้างบริเวณ ลานวัดจักคำภิมุข หมู่ที่ ๗ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ประพฤติวัตร - ปฏิบัติธรรม-เข้ารุกขมูลกรรม (เข้ากรรม) ในวัน ที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ว่าพบงู ขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหน้าบ้าน งานป้องกันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าตรวจสอบ และดำเนินการจับ เพื่อที่จะได้นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
27 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในระบบให้บริการ การแพทย์ฉุกเแินและการกู้ภัย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เเละเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเทศบาลตำบลต้นธง จึงได้จัดให้มี โครงการการเสริมทักษะการกู้ชีพ-กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง 
ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและ เปิดงานดังกล่าว

ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลลำพูน 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลำพูน

25 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ได้รับแจ้งจากประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ตำบลต้นธง ว่าพบงู อยู่ในบริเวณบ้าน
งานป้องกันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าตรวจสอบ และดำเนินการจับ เพื่อที่จะได้นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
25 พฤศจิกายน 2559

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการ ล้างท่อประปา หมู่บ้าน ประจำปี บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง ลำพูน เพื่อล้างสิ่งสกปรก ที่อุดตันท่อประปาออก
22 พฤศจิกายน 2559

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรม ล้างฌาปณสถาน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นธง เนื่องจากเป็นการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ให้แลดู สะอาดสวยงาม 

และ ในวันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ได้ดำเนินการ ดันท่อระบาย ในบริเวณ วัดกู่เหล็ก บ้านริมกวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน

17 พฤศจิกายน 2559

วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มีเศษใบไม้ และคราบดินโคลน เปื้อนบริเวณ ฌาปณสถาน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง

ดังนั้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง จึงได้เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณดังกล่าว
ให้สะอาดดังเดิม

09 พฤศจิกายน 2559

วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าดำเนินการดันท่อระบายน้ำ ณ หมู่ที่ ๙ บ้านปากล้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชน 
อันเนื่องมาจาก ท่อระบายน้ำอุดตัน

และในวันเดียวกันนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าดำเนินการสูบน้ำ ที่ท่วมขัง ในบริเวณบ้านของประชาชน ใน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน เพืีอมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย

08 พฤศจิกายน 2559

 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการ ล้างลานเอนกประสงค์ และบริเวณ รอบๆ วัดล้องกู่ไทย หมู่ที ๘ บ้านใหม่สันมะนะ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ในงานทำบุญทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

25 ตุลาคม 2559

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ย้ายที่ทำการ งานป้องกันฯ มายังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ และ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ต่อไป

19 ตุลาคม 2559

บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
18 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- วันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้มอบเสื้อสะท้อนแสงพร้อมทั้งเติมถังเคมีให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการดันท่อระบายน้ำที่อุดตันให้แก่ราษฎร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้าน 

วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้นำกำลัง ดำเนินการจับงู ที่เข้าไปหลบอยู่ภายในบ้านราษฎร หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษดังกล่ว
18 ตุลาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
18 ตุลาคม 2559

|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 2  (30 รายการ)