ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ฉีดพ่นละอองน้ำ ในเขตบริเวณ โซน B พื้นที่ชุมชนภายในตำบลต้นธง

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๒๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ณ เขตบริเวณ โซน B พื้นที่ชุมชนภายในตำบลต้นธง โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
06 กุมภาพันธ์ 2563