ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ออกระงับเหตุ เพลิงไหม้สายเคเบิล ณ บริเวณด้านหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๖.๑๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัดปลัด ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร เหตุเพลิงไหม้สายเคเบิล ณ บริเวณด้านหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง จึงจัดรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน ออกระงับเหตุ ซึ่งใช้เวลา ๓ นาที เพลิงจึงสงบ

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
23 มกราคม 2563