ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ล้างถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกท่าจักร และล้างถนนและลานจอดรถ ในบริเวณ โรงพยาบาลลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ล้างถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกท่าจักร จากนั้นได้ดำเนินการ ล้างถนนและลานจอดรถ ในบริเวณ โรงพยาบาลลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ" ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
19 มกราคม 2563