ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ( โซน B ) ณ บ้านริมกวง หมู่ที่

วันอังคาร ที่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้นำรถดับเพลิงดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ( โซน B ) ณ บ้านริมกวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
14 มกราคม 2563