ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วางทุ่นไม้ไผ่ ณ บริเวณสะพานท่าจักร และบริเวณสะพานบ้านยู้

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแป้น วางทุ่นไม้ไผ่ ณ บริเวณสะพานท่าจักร และบริเวณสะพานบ้านยู้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
20 พฤศจิกายน 2562