ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602กำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลเวียงยอง โยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
07 สิงหาคม 2562