ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น และภาคีเครือข่ายงานป้องกัน ในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งดำเนินงานโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
31 กรกฎาคม 2562