ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ บริเวณแม่น้ำกวง เขตพื้นที่ตำบลเวียงยองและตำบลต้นธงตั้งแต่สะพานวังไฮ จนถึ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ในเครือข่าย องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการฯจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืช และ ผักตบชวา ณ บริเวณแม่น้ำกวง เขตพื้นที่ตำบลเวียงยองและตำบลต้นธงตั้งแต่สะพานวังไฮ จนถึงสะพานบ้านศรีเมืองยู้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
02 สิงหาคม 2562