ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ร่วมฝึกอบรม/ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานสนามบินสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
31 พฤษภาคม 2562