ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602กำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงกำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
21 พฤษภาคม 2562