ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602



ฉีดน้ำล้างหลังคาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธงฉีดน้ำล้างหลังคาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงพร้อมเปิดน้ำพุหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
26 กุมภาพันธ์ 2562