ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ตรวจตู้ฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงออกตรวจตู้ฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ไม่มีคำร้อง การแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน


 
16 สิงหาคม 2561