ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ดำเนินการนำข้อมูลอกจากกล้องวงจรปิด
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง และ กองช่าง 

ได้่ดำเนินการนำข้อมูลออกจากกล้องวงจรปิด บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน
ตำบลต้นธง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เมือวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

 
21 กันยายน 2560