ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ปรจำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งเหตุขอความอนุเคราะห์ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในเขตตำบลต้นธง

ในการนี้จึงได้เดำเนินการ
ล้างฌาปณสถาน หมู่ที่ท ๖ บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง

และได้ดำเนิการสูบน้ำที่ท่วมขัง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักที่ผ่านมา ณ บ้านสันมหาพน หมู่ทีท ๑๑

ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมากีดขว้างทางจรารจร
บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนอรพิน พิทยาลำพูน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง


 
07 กันยายน 2560