ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขัง อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ณ หมู่ที่ ๑๑
วันพุธ ที่่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ว่าได้รับความเดือดร้อน จากน้ัำที่ท่วมขังภายในบริเวณบ้าน สาเหตุอันเกิดมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการสูบน้ำออก จากบริเวณบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายสัตว์มีพิษ ที่มากับน้ำที่ท่วมขัง 
ให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง

 
30 สิงหาคม 2560