ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขัง อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ณ หมู่ที่ ๑๑
วันพุธ ที่่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ว่าได้รับความเดือดร้อน จากน้ัำที่ท่วมขังภายในบริเวณบ้าน สาเหตุอันเกิดมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการสูบน้ำออก จากบริเวณบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายสัตว์มีพิษ ที่มากับน้ำที่ท่วมขัง 
ให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง

 
30 สิงหาคม 2560