ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ หมู่บ้าน บ่อแฮ้วแลนด์วิว
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ไ้ด้รับแจ้งจาก ประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ ๓ ว่า 
พบงูในบริเวณ บ่้้าน

ในการนี้ ทาง พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง 

จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นงู ทางมะพร้าว
และได้จับเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

 
29 สิงหาคม 2560