ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
แนะ นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง

๑. นายอาทิตย์ ปริเตนัง             เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๒. นายสุภชัย  โพธิ                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๓. นายยงยุทธ  พนาดร             พนักงานขับรถกู้ชีพ - กู้ภัย

๔. นายณัฐวุฒิ  สุทธิธง             พนักงานขับรถกู้ชีพ - กู้ภัย

๕. นายพงษ์พันธ์  สุริยะธง          พนักงานขับรถดับเพลิง

๖. นายนัธพงศ์  รื่นอารมณ์          พนักงานขับรถดับเพลิง

๗. นายนพวรรณ  เฟื่องศิลป์         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๘. นายสุทธิเกียรติ  ตีแก้ว           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๙.  นายวิทยา  ปันทะธง             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๐.  นายวิษณุ  ริยาธง               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๑. นายพีรพงษ์  ภิญโญทอง       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๒. นายกฤษฎา  ธรรมพิงค์          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๓. นายหัสนัยน์  กันธิยะ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 
08 สิงหาคม 2560