ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
แนะ นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง

๑. นายอาทิตย์ ปริเตนัง             เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๒. นายสุภชัย  โพธิ                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๓. นายยงยุทธ  พนาดร             พนักงานขับรถกู้ชีพ - กู้ภัย

๔. นายณัฐวุฒิ  สุทธิธง             พนักงานขับรถกู้ชีพ - กู้ภัย

๕. นายพงษ์พันธ์  สุริยะธง          พนักงานขับรถดับเพลิง

๖. นายนัธพงศ์  รื่นอารมณ์          พนักงานขับรถดับเพลิง

๗. นายนพวรรณ  เฟื่องศิลป์         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๘. นายสุทธิเกียรติ  ตีแก้ว           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๙.  นายวิทยา  ปันทะธง             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๐.  นายวิษณุ  ริยาธง               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๑. นายพีรพงษ์  ภิญโญทอง       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๒. นายกฤษฎา  ธรรมพิงค์          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๓. นายหัสนัยน์  กันธิยะ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 
08 สิงหาคม 2560