ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ดำเนินการรดน้ำ EM เพื่อเป็นปรับปรุงหน้าดินภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ

วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าดินภายในบริเวณแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยการนำน้ำ EMมารดภายในแปลงเกษตรเพื่ิอฟื้นฟูหน้าดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้นำรถบรรทุกน้ำ และ เจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการรดน้ำ EM เพื่อเป็นปรับปรุงหน้าดินภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการฟื้นฟู หน้าดินต่อไป


 
14 ธันวาคม 2559