ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดำเนินการรดน้ำ EM เพื่อเป็นปรับปรุงหน้าดินภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ

วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าดินภายในบริเวณแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยการนำน้ำ EMมารดภายในแปลงเกษตรเพื่ิอฟื้นฟูหน้าดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้นำรถบรรทุกน้ำ และ เจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการรดน้ำ EM เพื่อเป็นปรับปรุงหน้าดินภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการฟื้นฟู หน้าดินต่อไป


 
14 ธันวาคม 2559