ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จังหวัดลำพูน ๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จังหวัดลำพูน ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR เดิม)

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วม กิจกรรมการอบรม
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลำพูน


 
16 ธันวาคม 2559