ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จังหวัดลำพูน ๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จังหวัดลำพูน ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR เดิม)

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วม กิจกรรมการอบรม
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลำพูน


 
16 ธันวาคม 2559