ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง จัดให้มีจิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 06.40-08.30 น. และช่วงเวลา 15.30-17.00 น.
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
29 สิงหาคม 2562

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลเวียงยอง โยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 สิงหาคม 2562

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ในเครือข่าย องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการฯจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืช และ ผักตบชวา ณ บริเวณแม่น้ำกวง เขตพื้นที่ตำบลเวียงยองและตำบลต้นธงตั้งแต่สะพานวังไฮ จนถึงสะพานบ้านศรีเมืองยู้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 สิงหาคม 2562

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น และภาคีเครือข่ายงานป้องกัน ในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งดำเนินงานโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

31 กรกฎาคม 2562

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหวในรูปแบบการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานข้างเคียง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติในเขตพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

03 กรกฎาคม 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมฝึกอบรม/ฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและเหตุสาธารณภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานสนามบินสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และกองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย หรือพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน สถานที่ต่าง ๆ ตลอดจน พืชสวน พืชไร่ พืชผลทางการเกษตร ต้นไม้หักโค่นกีดขวางทางจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าได้เกิดความเสียหายส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องหลังคา จึงได้พิจารณาเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายและแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อน ในเบื้องต้น ด้วยการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร การรับลงทะเบียนผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย เพื่อมอบกระเบื้องมุงหลังคาและครอบหลังคา โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงกำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้นกำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานท่าจักร วันที่ 2
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงกำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานท่าขาม
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้นกำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานท่าจักร
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
16 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 พฤษภาคม 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธงฉีดน้ำล้างหลังคาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงพร้อมเปิดน้ำพุหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธงติดป้ายรณรงค์งดเผาในเขตพื้นที่ป้องกันและกันไขปัญหาหมอกควันจากการเผา
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการเตรียมความพร้อม กรณีเกิดน้ำท่วม โดยติดตามสถานการณ์น้ำและทดลองเครื่องสูบน้ำ ที่หมู่ที่ ๙ บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

19 สิงหาคม 2561

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)