ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการเตรียมความพร้อม กรณีเกิดน้ำท่วม โดยติดตามสถานการณ์น้ำและทดลองเครื่องสูบน้ำ ที่หมู่ที่ ๙ บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

19 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการเตรียมความพร้อม กรณีเกิดน้ำท่วม โดยตรวจเช็ดและทดลองเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ทันที
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงออกตรวจตู้ฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ไม่มีคำร้อง การแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการซ้อมแผนการป้องกันภัยต่าง ๆ ให้กับครู พนักงานเจ้าหน้าที่และเด็กเล็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

15 สิงหาคม 2561

กิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๑.๐๐ น. เกิดเหตุรถรถจักรยานยนชนกัันที่หน้าเซเว่น หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงและได้ดำเนินการช่่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการได้รับอุบัติเหตุ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

13 ธันวาคม 2560

กิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับลูกงูเห่า ที่เข้ามาในบริเวณโรงแรมสตาอิน หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

13 ธันวาคม 2560

กิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำหลังเทศบาลตำบลต้นธง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

 
13 ธันวาคม 2560

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับลูกงูเห่า ที่เข้ามาในบริเวณบ้านเรือน ประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง

และ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการนำผู้ป่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง นำส่้งโรงพยาบาลลำพูน เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการใจสั่นแต่รู้สึกตัวดี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง 
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

12 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง และ กองช่าง 

ได้่ดำเนินการนำข้อมูลออกจากกล้องวงจรปิด บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน
ตำบลต้นธง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เมือวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
21 กันยายน 2560

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่จอดรถคนพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ณ บริเวณ ลานจอดรถ หน้าห้องเก็บของ เพื่อบริการประชาชนต่อไป
13 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งเหตุขอความอนุเคราะห์ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในเขตตำบลต้นธง

ในการนี้จึงได้เดำเนินการ
ล้างฌาปณสถาน หมู่ที่ท ๖ บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง

และได้ดำเนิการสูบน้ำที่ท่วมขัง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักที่ผ่านมา ณ บ้านสันมหาพน หมู่ทีท ๑๑

ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมากีดขว้างทางจรารจร
บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนอรพิน พิทยาลำพูน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง

07 กันยายน 2560

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งว่ามีท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส๑ ซอย๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง 

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการตรวจสอบ และดันท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และกลิ่นเหม็น ให้แก่ประชาชน หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส ๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐

ด้วยศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดลำพูน 
ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
30 สิงหาคม 2560

วันพุธ ที่่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ว่าได้รับความเดือดร้อน จากน้ัำที่ท่วมขังภายในบริเวณบ้าน สาเหตุอันเกิดมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการสูบน้ำออก จากบริเวณบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายสัตว์มีพิษ ที่มากับน้ำที่ท่วมขัง 
ให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง
30 สิงหาคม 2560

วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ไ้ด้รับแจ้งจาก ประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ ๓ ว่า 
พบงูในบริเวณ บ่้้าน

ในการนี้ ทาง พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง 

จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นงู ทางมะพร้าว
และได้จับเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
29 สิงหาคม 2560

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)