แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
220
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเกาะคา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.
*****
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ร่วมเดินทางศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเกาะคา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุสู่การต่อยอดและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะฯ และ นายมนู ใจงาม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะคา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป
????????????
✅สนับสนุนงบประมาณโดย : กองทุนผู้สูงอายุ สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
✅ ประสานงานโดย กองสวัสดิการสังคม
????ภาพ/ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง

30 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุสู่การต่อยอดและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
????????????
ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุสู่การต่อยอดและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีต่อการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน
????????????
✅สนับสนุนงบประมาณโดย : กองทุนผู้สูงอายุ สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
✅ ประสานงานโดย กองสวัสดิการสังคม
????ภาพ/ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง

29 มิถุนายน 2566

จัดการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง/ลูกกรุง สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุตำบลต้นธง ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น.

????????????

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง จัดการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง/ลูกกรุง สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุตำบลต้นธง เข้าประกวดร้องเพลงในระดับอำเภอ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดย แบ่งประเภทการประกวด ดังนี้

  1. ประเภทลูกทุ่ง ชาย/หญิง อายุ 60-64 ปี และ อายุ 65 ปีขึ้นไป
  2. ประเภทลูกกรุง ชาย/หญิง อายุ 60-64 ปี และ อายุ 65 ปีขึ้นไป

ผลการประกวด* ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งชาย อายุ 60-64 ปี ได้แก่ นายฉลอง อินใจ หมู่ที่ 5 บ้านพันตาเกิน

ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งชาย อายุ 65 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายเมืองดี วงค์วิลาส หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งหญิง อายุ 60-64 ปี ได้แก่ นางอนงค์ ยาจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งหญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป ได้แก่ นางอัญชลี ใจศรี หมู่ที่ 7 บ้านจักรคำภิมุข และ ผู้ชนะเลิศประเภทลูกกรุงชาย อายุ 65 ปี ขึ้นไป ได้แก่ นายประสิทธิ์ คงสมัย หมู่ที่ 10 บ้านริมกวง

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนกองเชียร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*******

 

 

23 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น (การจักรสาน และการทำโคมล้านนา) สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงร่วมกับเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น (การจักรสาน และการทำโคมล้านนา) สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                1 ผู้สูงอายุได้รับการฝึกอาชีพและนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้

                2 ผู้สูงอายุมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมีปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่ มาประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด เกิดรายได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

08 กุมภาพันธ์ 2565

การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล  ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้กล่าวเปิด โครงการพร้อมกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาวะทางกาย คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัย
  2. เพื่อสุขภาวะทางจิตใจ คือจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลายไม่เครียด คล่องแคล่ว มีสติ มีสมาธิ
  3. เพื่อสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) คือความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูงเข้า ถึงความจริง
03 กุมภาพันธ์ 2565

“โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

เทศบาลตำบลต้นธง ได้ตระหนักถึงการส่งเสริม,การพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่ว่า เสวียน “เรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม” จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธงกิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำเสวียน สร้างการเรียนรู้การรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง , คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง ,ผู้สูงอายุในตำบลต้นธง และประชาชนตำบลต้นธงที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

07 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)