แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.30 น.)


ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
 2 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 ราย แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง, นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าสำนักปลัด, นายประพันธ์ สาบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง, นางสาวรจนา กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวณัฐริกา ประสงค์ทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
***เรื่อง ที่เสนอใหม่
✅ 1. เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก
✅ 2.เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✅ 3. เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ประจำปี 2566
✅ 4.พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)
**ญัตติอื่น ๆ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
******
ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง


 
28 กุมภาพันธ์ 2566