แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
224
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
 
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
???? เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
???? เรื่อง ที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณาญัตติ ดังนี้
✅ 1. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองการศึกษา)
✅ 2. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองช่าง)
✅ 3. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)(กองช่าง)
✅4. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (กองช่าง)
✅5. เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประจำปี งปม.2566 (กองการศึกษา)
✅6. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)( กองช่าง)
✅7. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองช่าง)
✅8.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
✅9. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)( กองคลัง)
✅10.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)( กองส่งเสริมการเกษตร )
✅11.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(สำนักปลัด)
✅12.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) (สำนักปลัด)
✅13.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองการศึกษา)
????????เรื่องอื่น ๆ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
23 กันยายน 2566

ทต.ต้นธง ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต้นธง/หน่วยอบรมประชาชนตำบลต้นธงฯ จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 6 ณ วัดรมณียาราม,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.thวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาสเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรตำบลต้นธง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6) โดยมี นางสาวพัทรจิต ราชดี ปลัดอำเภอเมืองลำพูน สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????
หน่วยดำเนินการ : คณะสงฆ์ตำบลต้นธง/หน่วยอบรมประชาชนตำบลต้นธง
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

22 กันยายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ  ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ม.4 ต.ต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
????????????
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ชมรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดโครงการธรรมสัญจร ตำบลต้นธง ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

21 กันยายน 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
????????????
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมธรรมสัญจร ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

13 กันยายน 2566

เปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง เปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 น.)
เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินโครงการฝึกอบรม “โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี รวมถึง การบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ และเพื่อสร้างความสามัคคีเน้นการทำงาน แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะเครือข่าย การทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับภัย
***โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน และ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????
ดำเนินงานโดย : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ สำนักปลัด
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

13 กันยายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดยว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมธรรมสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
*********
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง

07 กันยายน 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน” ณ วัดหริการาม หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
????????????
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดยว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมธรรมสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ วัดหริการาม หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

30 สิงหาคม 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”
********
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 (เวลา 13.30 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
????✅เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
????????เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตำบลต้นธงตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
✅1. พิจารณาญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 ( การแปรญัตติ )
✅2. พิจารณาญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 3 (การลงมติ )
???????? เรื่อง ที่เสนอใหม่
✅1. พิจารณาญัตติ เรื่องเพื่อทราบกรณีมีผู้อุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ (ทางสาธารณะ) (สำนักปลัด)
✅2. พิจารณาญัตติ เรื่องขอความยินยอมการทำกิจการนอกเขตของเทศบาลเมืองลำพูน (สำนักปลัด)
✅3. พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองการศึกษา)
✅4. พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)(กองช่าง)
✅5. พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)(กองช่าง)
✅6. พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. 2566 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(กองช่าง)
✅7. พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. พ.ศ. 2566 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(กองช่าง)
✅8. พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) และโอนเพิ่ม (หมวดค่าวัสดุ)(กองช่าง)
????????????เรื่องอื่น ๆ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
✅????????????????
ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

30 สิงหาคม 2566

ทต.ต้นธง ร่วมพิธีเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วัันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธี..นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับ...ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานฯ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมด้วย พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน***ในการนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

????หน่วยบริการทันตกรรม โดยทีมทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
????ภาพข่าว โดย : ปชส.ทต.ต้นธง
????ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

27 สิงหาคม 2566

ทต.ต้นธง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
"ทต.ต้นธง ร่วมพิธีวางมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี"
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองประธานสภาฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
******
จัดโดย : เทศบาลเมืองลำพูน
ภาพ/ข่าว โดย : ปชส.ทต.ต้นธง
24 สิงหาคม 2566

โครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสื่อและรู้เท่าทันสื่อ ประจำปี 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย กองการศึกษา ดำเนินโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสื่อและรู้เท่าทันสื่อ ประจำปี 2566” โดย มีว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
✅1. เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ตในยุคดิจิทัล
✅2. เพื่อสร้างกระบวนการ เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงและใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
✅3. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยต่อสุขภาพของตน
✅4. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน รวมทั้งลดผลกระทบ
✅5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
????????ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านศรีย้อย และโรงเรียนวัดสันต้นธง จำนวน 90 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 10 คน รวม 100 คน โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก โครงการฮัก และวิทยากรชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
????????ในการนี้ นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ เลขานุการสภาฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
******
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Face book : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

17 สิงหาคม 2566

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
????????????
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดยว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย นายกรรวี จินดาหลวง รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด และกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.ตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน หลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ของแต่ละตำบลประจำจุดที่ได้รับมอบหมายร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ทางสาธารณะโดยรอบลำน้ำ โดยตำบลต้นธงได้รับมอบหมายพื้นที่บริเวณบ้านหลวย ซอย 12 ***ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้นำเรือท้องแบน ร่วมกำจัดและผลักดันผักตบชวา ในบริเวณลำน้ำกวง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถไหลได้โดยสะดวก เตรียมรับมือในฤดูฝน ลดการตายของสัตว์น้ำที่เกิดจากการขาดอ๊อกซิเจนจากการปกคลุมของวัชพืช และเพื่อความสวยงามของจังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

16 สิงหาคม 2566

“ทต.ต้นธง เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินกิจกรรมงดเหล้า ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“ทต.ต้นธง เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินกิจกรรมงดเหล้า ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”
????????????✅????
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย กำนันตำบลต้นธง และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลต้นธง เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินกิจกรรมงดเหล้า ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม กำนันทุกตำบล และประธานชมรม อสม.ทุกตำบล จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ผู้ร่วมโครงการได้กล่าวคำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาเบื้องหน้าพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า จังหวัดลำพูน และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน
????✅????????????????
ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง

04 สิงหาคม 2566

ทต.ต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
????????????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 อสม.หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รื้อถอน ปรับเปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส รายนายสมนึก สมนวล อายุ 73 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการอินศวร สนุตจิตโต เจ้าอาวาสวัดสันต้นธง อนุญาตให้อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัด และได้รับความอนุเคราะห์จาก พระปลัดประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวฯ
????????????????
????ประสานงานโดย กองสวัสดิการสังคม ทต.ต้นธง
????ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง

04 สิงหาคม 2566

ทต.ต้นธงลงพื้นที่ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านเรือนประชาชน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.
************
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคไม่ให้แพร่ระบาดในหมู่บ้าน โดยจะมีการพ่นสารเคมี บริเวณบ้านเรือนของผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ครั้ง และขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล และปฏิบัติตาม มาตรการที่จะช่วยป้องกัน “3 เก็บ” ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง และนอนในมุ้ง
✅******
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

27 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (108 รายการ)