แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
220
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

อำนาจหน้าที่

 

 

เทศบาลตำบลต้นธง

 

มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 และมาตรา 51

 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

     (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

     (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          (2.1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

     (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

     (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

     (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

     (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

มาตรา 51 นอกจากนี้ เทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลได้ ดังนี้

     (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

     (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

     (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

     (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

     (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

     (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

     (9) เทศพาณิชย์

 

อ้างถึง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม