ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ คุณน้ำฝน แสนสุข หอพักบุญธริกา ที่ได้นำสิ่งของบริโภคมาเติมใส่ ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-๑๙ ให้สามารถนำไปรับประทานได้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง นำสิ่งของเครื่องบริโภคไปเติมใส่ ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-๑๙ ให้สามารถนำไปรับประทานได้ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน เลียบลำเหมืองกลางริมปิง(ต่อเนื่อง)ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ.7 บริเวณเลียบลำเหมือง(ต่อเน 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10-2,3,5,6 ม.2 บ้านสันต้นง 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรเสริมผิวถนนบดอัดลูกรังหินคลุกวางท่อ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ.7 บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่(ต่อเนื่อง)บ้านบ่อแฮ้ว ม.3 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองกลางริม(ต่อเนื่อง)ม.6,8บ้านใหม่สันมะนะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 93 ชุด เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - จำนวน 9 รายการ กองสาารณสุข 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP