ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด กิจกรรมสะท้อนข้อมูลด้านพลังงาน และสรุปผลการดำเนินงานประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ๒๕๖๒) ภายใต้โครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน กระทรวงพลังงาน และ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง และโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้นธง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม ชะลอใจ ชะลอวัย ใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.4และซอย 41 ม.11 บ้านสันมหาพน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 6 ชุด กองเกษตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครนยกเรือพอนทูน ยกขึ้น-ยกลง ปฏิบัติงานภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10 ม.7 (เชื่อมหมู่ที่ 6,7,8) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ม. 6,8,9(สายหน้าสุสานบ้ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซ. 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดเตรียวสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายผ้าแพรพร้อมอุปกรณ์การเปิด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าลูกเธอ 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP