ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการกินอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งและโรคอ้วน โดย อสม. และชุมชนบ้านจักรคำภิมุข หมู่ ๗ ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลต้นธง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๔๕ น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ วิทยากร กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ ๖ และกลุ่มเยาวชนในตำบลต้นธง ตามโครงการหุ้นส่วนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ (เครื่องบวงสรวงล้านนา) ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชารัฐ บ้านสันมะนะ หมู่ ๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
 
 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหวในรูปแบบการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานข้างเคียง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติในเขตพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง) 
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน จำนวน 30 ป้าย กองสาธารณ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-น้ำยาฆ่าเชื้อโรคกำจัดไข้หวัดนก จำนวน 1 รายก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 3 รายการ กองช่าง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ป้ายจราจร(ป้ายจำกัดความเร็ว 50 กม.)จำนวน 2 ชุด งานป้องกัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครือง งานป้องกัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP