ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ โรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตตำบลต้นธง และชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 1,500 กก. กองสาธารณสุข 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางกลางวัน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม ต้านภัยมะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางว่างและเครื่องดื่ม (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคนยกเรือพอนทูน โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ (ทะเบียน 80-6907) งานป้องกัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค(ทะเบียน80-7260) กองช่าง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10/2,3,5,6 ม.2 บ้านสันต้นธง 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP