ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปรัง พืชผัก ไม้ผล หมู่ที่ ๕ หมูที่ ๖ และ หมู่ที่ ๙ ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปรัง พืชผัก ไม้ผล หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๘ ณ ศาลา SML บ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


การฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๑๔.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการตามมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับผิดชอบ ณ เขตบริเวณพื้นที่ชุมชนตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

การฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ณ เขตบริเวณ โซน B พื้นที่ชุมชนตำบ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการตามมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับผิดชอบ ณ เขตบริเวณ โซน B พื้นที่ชุมชนตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2 (ต่อเนื่อง)ถึงบ้านป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2 ม.1 บ้านสันต้นธง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร (โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรมสิทธิประ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง ซ.2 ม.1 บ้านสันต้นธง 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2(ต่อเนื่อง)ถึงบ้านป้าเพ็ญ จำนวน 2 ช่วง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการกีฬาฯต้นธงเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี 2563) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา (โครงการกีฬาฯ ต้นธงเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี 2563) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการกีฬาฯ ต้นธงเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี 2563) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP