ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งนำโดยนายอรรณพ อินทร์วรรณ กำนันตำบลต้นธง ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดล้องกู่ไทย บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๙ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง กลุ่มสตรีตำบลต้นธง ชมรม อสม.ตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันมะนะ โรงเรียนวัดสันต้นธง โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนอรพินพิทยาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ตู้ยามตำบลต้นธง (ท่าจักร) ชมรม อปพร.ตำรวจบ้านตำบลต้นธง ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลต้นธง และสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง เพื่อน้อมรำลึก​ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่ ๕ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่ โรงเรียนอรพิทยา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง 


ร่วมงาน "วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน

วันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมงาน "วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจ และ ผู้ช่วยเหลือในกิจการตำรวจ จากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

โรงพยาบาลลำพูนฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และการบัญชาการเหตุการณ์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และการบัญชาการเหตุการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลลำพูน เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดยสมมติเหตุการณ์ เหตุไฟลุกไหม้ตู้อบความร้อนที่ตั้งอุณหภูมิ ๓๐๐ ํc และได้อบพลาสติก polypropylene ไว้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ลืมปิดเครื่อง จนเกิดไฟไหม้ชิ้นงาน และไหม้ตู้อบความร้อน ณ ห้องปฎิบัติการกายอุปกรณ์ ชั้น ๒ ห้องปฎิบัติการกายอุปกรณ์ เป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บ สำลักควัน และหมดสติจำนวนหนึ่ง ภายใต้การใช้แผนอัคคีภัย โดยคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับโรงพยาบาล ตามคำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ คณะย่อย ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับโรงพยาบาล

มีหน่วยงานจากส่วนภาคราชการ  เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน , ฝ่ายงานจราจร ฝ่ายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน , ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ฝ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฎิบัติการฉุกเฉิน Emergency medical services, EMS ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , องค์กรเอกชน ได้แก่ สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดทำแคร์เซท เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง สำนักปลัด 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลฯ สำนักปลัด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารคู่มือและแผ่นพับ(โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ) กองสาธารณสุข 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองศึกษา 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง-จำนวน 22 รายการ กองศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-จำนวน 31 รายการ กองศึกษา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส จำนวน 15 เครื่อง กองสาธารณสุข 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น) กองสาธาร 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

   ปราบปรามทุจริต      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP