ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการลงพื้นที่ต่อเนื่อง จัดสถานที่ และกางเต็นท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการลงพื้นที่และกางเต็นท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


ล้างถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกท่าจักร และล้างถนนและลานจอดรถ ในบริเวณ โรงพยาบาลลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ล้างถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกท่าจักร จากนั้นได้ดำเนินการ ล้างถนนและลานจอดรถ ในบริเวณ โรงพยาบาลลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ" ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมซอย 2/1 ม.5 บ้านพันตาเกิน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 ถึงซอยร่องเลียบข้าง ม.5 บ้านพันตาเกิน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึกษา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึกษา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการจัดเตรียมสถานที่สนุนการับเสด็จ พระบรมศานุวงศ์ฯ สำนัก 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1  
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10  
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2   E-PlanNACC   ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP